Apocalipta stránky

Apocalipta stránky jsou určeny pro každého človíčka a jeho nápady =)

DVD authoring: Adobe Encore DVD 1.5

Petr Smil

smilp@fel.cvut.cz

Snahou tohoto výukového materiálu bylo popsat základní funkce Adobe Encore DVD 1.5, nástroje pro DVD authoring. Po prostudování tohoto tutoriálu by měl být uživatel schopen vytvořit DVD obsahující uživatelská menu, audio a video stopy, několik titulkových stop atd.

Tutoriál si neklade za cíl popsat všechny dostupné funkce EncoreDVD, spíše popisuje základní principy a postupy, na kterých je tento SW postaven.

Při tvorbě tutoriálu jsem vycházel z vlastních poznatků získaných při používání tohoto nástroje.

Projekt v Encore DVD

Nezbytným prvotním krokem k vytvoření DVD disku je založení projektu v EncoreDVD. Toho dosáhneme zvolením menu položky File/New project. V následném dialogovém okně zvolíme cílový formát našeho projektu, tj. buď evropský formát PAL (720x576 bodů, 25 snímků/s) nebo severoamerický NTSC (720x480 bodů, 24 nebo 29.97 snímků/s).

Při této volbě je důležité mít na paměti, že ve stejném formátu jako celý projekt by měla být i jednotlivá předpřipravené videa, které budou součástí projektu.

Pozdější změnu v nastavení projektu je také možné provést v menu Edit/Preferences/General

Po vytvoření projektu se objeví centrální projektové okno, které obsahuje na jednom místě (resp. na několika záložkách) všechny potřebné informace a objekty projektu:

 • Záložka Project obsahuje seznam video a audio materiálů, které jsou v projektu (na finálním DVD) obsaženy.

 • Záložka Menus obsahuje všechny grafické objekty jakými jsou například Menu (menus), tlačítka (buttons), pozadí (backgrounds) atd.

 • Záložka Timelines obsahuje seznam jednotlivých audio a video stop, které jsou navázány na audio a video materiály (viz dále).

 • Na záložce Disc můžeme nastavit základní informace o DVD disku jako takovém, počet vrstev a stran (tj. celková kapacita), způsob ochrany kopírování atd. Tyto informace používá Encore později při kontrole celého projektu a výsledném vytváření struktury DVD-video disku.

U všech objektů na všech záložkách jsou zobrazeny příslušné informace (u audio/video materiálů je to například délka, formát, způsob zakódování do MPEG2 atd.).

Práce se zdrojovými materiály

Dalším logickým krokem při tvorbě DVD-video disku je naimportování zdrojových audio a video materiálů do projektu. Tyto materiály jsou předtím většinou upraveny (sestříhány) v jiném editačním programu (např. Adobe Premiere, Sony Vegas, Avid atd.). Kromě samotného obsahu audio a video stop je také nutné dodržet správný formát, kterým je v případě DVD-video disku:

 • MPEG2 pro všechny video materiály, buď v normě PAL nebo NTSC. V praxi se doporučuje omezit maximální datový tok hodnotou 8-10MB/s, při větším datovém toku mají některé stolní DVD přehrávače již problém se správným dekódováním vstupních signálů.

 • AC3 (Dolby Digital) pro zvukové materiály s dvěma nebo více kanály. Pro dvoukanálový zvuk je možné použít i formát PCM.

Konverzi zdrojového materiálu do příslušného formátu můžeme zařídit buď ve stříhacím programu nebo v separátním SW (VirtualDub), případně můžeme celým proces zakódování nechat na samotném EncoreDVD. V tom případě se však celý proces přípravy DVD značně prodlužuje o čas nutný pro zakódování materiálů do patřičného formátu.

Naimportování zdrojových materiálů do našeho projektu provedeme přes volbu File > Import as Asset. V dialogovém okně vybereme zdrojové materiály, kterými mohou být:

Objekty odpovídající DVD specifikaci tj. ty, které již není nutné překódovávat:

 • MPEG2 v podobě souborů mpeg, mpv, m2v

 • Lineární zvukové PCM v podobě souborů .wav a aiff

 • Zvukové Dolby Digital v podobě .ac3 souborů

Objekty, které nejsou ve formátu kompatibilním s DVD-video specifikací a které je nutné překódovat:

 • Apple QuickTime video (.mov)

 • Microsoft Video (různé .avi soubory)

 • různé statické obrázky (bmp, tga, jpg, gif, png, exif, psd, tiff atd.).

Překódování těchto objektů do požadovaného formátu můžeme provést buď ihned po importu, případně kdykoliv v průběhu tvorby DVD (nejčastěji úplně nakonec, před vytvořením struktury DVD disku). Při kódování mužeme zvolit z těchto přednastavených metod (pro formát PAL; NTSC je obdobné):

 • DV High Duality 4MB VBR 2 pass

 • DV High Duality 7MB VBR 2 pass

 • DV High Duality 8MB CBR 1 pass

 • DV High Duality 4MB CBR 1 pass

 • Progressive High Quality 7MB VBR 2 pass

Jednotlivé audio a video nahrávky umisťujeme na DVD v podobě časových stop (Timeline). Časová stopa je množina multimediálních prvků, které jsou přehrávány současně. Jedna stopa obsahuje zpravidla jeden video záznam, až 8 zvukových záznamů a až 32 titulkových záznamů, mezi kterými může uživatel libovolně přepínat.

Každá strana DVD disku pak může obsahovat až 99 těchto stop, každá může být navíc rozdělena až na 99 kapitol.

Časové stopy vytváříme a editujeme v Timeline okně.

Toto okno neslouží ke stříhání zdrojového materiálu, používá se pouze pro přiřazení jednotlivých materiálů k časovým stopám, pro vkládání titulků a značek jednotlivých kapitol, na které se potom odvoláváme z menu DVD.

Časovou osu můžeme přehrávat v okně Monitor, při samotném přehrávání můžeme definovat jednotlivé kapitoly.

Jednotlivé multimediální objekty (video, audio, obrázky) umísťujeme do časové osy pomocí Drag and Drop přímo ze záložky Project v hlavním projektovém okně. Ke každému zvukovému a titulkovému záznamu můžeme přiřadit označení jazykové verze.

Titulky můžeme vytvářet a editovat buď přímo v okně Monitor, případně můžeme titulky naimportovat z externího souboru.

U titulků máme možnost zvolit běžné atributy textu jako použitý font, velikost, zvýraznění písma atd.

Výše uvedeným způsobem bychom měli předpřipravit veškerý multimediální obsah DVD, který chceme mít na disku uložen. V dalším kroku, při přípravě navigačního menu DVD disku, totiž jednotlivé navigační prvky provazujeme právě s takto připravenými časovými stopami, nikoliv se samotnými zdrojovými materiály.

Souhrnné informace o všech časových osách projektu získáme na záložce Timelines v hlavním okně projektu.

Navigační prvky

Koncový uživatel se v obsahu DVDvideo disku orientuje pomocí menu. Dobře navržené strukturované menu by mu mělo pomoci nalézt požadovaný materiál, případně vykonat nějakou akci.

Menu DVD disku se skládá z:

 • pozadí, většinou se jedná o statický obrázek, případně videosekvenci

 • tlačítek, reprezentují jednotlivé akce, tj.přechod mezi menu a submenu, spouštění videonahrávek, nastavování parametrů přehrávání (jazyková verze, titulky, atd.)

 • dalšího multimediálního obsahu např. text, obrázky, zvuky, hudba atd.

Díky provázanosti s aplikací Adobe Photoshop můžeme při vytváření jednotlivých objektů Menu použít přímo tento program.

S jednotlivými objekty tvořícími menu manipulujeme prostřednictvím záložek na obrazovce Menu.

Záložka knihovna (Library palette)

Na této záložce je zobrazena knihovna všech grafických objektů, které můžeme při tvorbě menu použít. Jedná se o předpřipravené šablony, tlačítka, obrázky, pozadí, vektorovou grafiku a text. Z této knihovny můžeme jednotlivé elementy používat bez toho, abychom je museli sami vytvářet. Do knihovny samozřejmě můžeme i přidávat vlastní objekty a později je při tvorbě menu DVD disku používat.

V základní instalaci EncoreDVD je k dispozici několik desítek takto předpřipravených elementů a tematicky zaměřených šablon (sport, obchodní prezentace, kultura, svatba, atp. ), které můžeme použít pro námi vytvářený DVD disk.

Jednotlivé objekty umísťujeme do vytvářeného menu metodou drag and drop. Na záložce Menus v centrálním projektovém okně pak můžeme vidět seznam všech grafických objektů, které v našem projektu používáme.

Záložka vrstev (Layer palette)

Prostřednictvím této záložky můžeme manipulovat s jednotlivými vrstvami menu. Jelikož je možné v Encore DVD pracovat přímo s formátem Photoshopu (psd), lze pracovat přímo s vrstvami vytvořenými v tomto SW. Jednotlivé vrstvy je možné zobrazovat/skrývat, uzamykat a odemykat proti změnám, měnit jejich pořadí atd.

Záložka znaků (Character palette)

Na této záložce můžeme měnit vlastnosti jednotlivých znakových objektů v menu a titulkách. Těmito vlastnostmi jsou například použitý font, velikost, zvýraznění, stíny, barvy atd. Dále můžeme editovat například kerning (pozice jednotlivých písmen vůči sobě navzájem), vertikální a horizontální zarovnávání, anti-aliasing atp.

Nejjednodušší způsob jak vytvořit nové menu je použít standardní předpřipravené šablony, které je potřeba pouze jednoduše editovat, tzn. změnit nápisy (na tlačítkách, názvy menu atd.) a definovat akce po aktivaci jednotlivých tlačítek.

Druhou možností je vytvořit všechny grafické objekty úplně nově, nejlépe ve Photoshopu, čímž zůstanou zachovány všechny informace o vrstvách a jejich vlastnostech. Pro další úpravy můžeme použít i aplikaci Adobe After Effects, kde můžeme například vytvářet animované pozadí atd.

Po umístění jednotlivých statických elementů do obrazovek menu a submenu musíme definovat akce, které se mají vykonávat při aktivaci nějakého tlačítka. Pro každé tlačítko musíme vytvoři link na další objekt, kterým může být časová stopa resp. jedna kapitola v časové stopě (po aktivaci tlačítka se začne přehrávat), jiné menu (pro přechod mezi menu-submenu) atd. Pro každý objekt (časovou osu) musíme definovat i tzv. end-action, tj. akci, které se má vykonat po jejím přehrání, např. odskok zpět do menu, přehrávání další časové stopy atd.

Kompletace DVD disku

Po vytvoření jednotlivých časových stop, navigačních menu DVD disku a jejich vzájemného provázání můžeme konečně zkusit vytvořit strukturu DVD disku.

Před samotným vytvořením DVD disku je nejdříve vhodné spustit kontrolu obsahu, která může odhalit nejrůznější nedostatky v projektu (například tlačítka nejsou navázána na jednotlivé časové stopy, není specifikována akce, která se má vykonat po přehrání časové stopy atd.). Tato funkce je velice užitečná a významně šetří čas především u velkých projektů, kde je nemyslitelné manuálně kontrolovat obsah DVD-disku.

Po provedení automatické kontroly a opravení nalezených chyb můžeme použít funkci Preview, kterou Encore nabízí. Pomocí Preview můžeme projít celý disk tak, jako by již fyzicky existoval a byl vložený do stolního DVD přehrávače. Můžeme otestovat jednotlivé přechody mezi menu a submenu, definované akce pro jednotlivá tlačítka menu, spouštět jednotlivé časové stopy atd.

Kromě obsahu DVD-video můžeme na disk umístit i DVD-ROM obsah, který pak může uživatel prohlížet v osobním počítači. Vytváříme-li profesionální disk, který se bude lisovat ve větších sériích, můžeme specifikovat druh ochrany proti kopírování, případně informace o regionu a vůbec kapacitě a typu disku (počet stran, počet vrstev, celková kapacita).

Jsme-li s výsledkem spokojeni, můžeme přejít k samotnému vytvoření DVD-disku. Kromě samotného vytvoření struktury a jejího okamžitého vypálení na disk můžeme vytvořit i obraz DVD-disku na pevný disk (pro pozdější vypálení), případně zaznamenat výsledek na DLT pásku (v případě, že bude disk lisován a chceme zachovat informace o regionech a ochraně proti kopírování).

V průběhu samotného vytváření disku je automaticky spuštěno kódování zdrojových materiálů do DVD-kompatibilních formátů.

Závěr

Adobe Encore DVD je produkt, který určitě plně postačuje pro amatérské a poloprofesionální účely. Asi nehrozí, že by v profesionální sféře ohrozil postavení například produktu Scenarist, nicméně do této oblasti není EncoreDVD určen.

Z uživatelského pohledu je práce s EncoreDVD velice pohodlná a dá se říci že i bezproblémová. Nástroj je uživatelsky přívětivý a stačí pár desítek minut pro zvládnutí základních funkcí, které postačují pro tvorbu jednoduchého DVD disku.

 
Kontank:může být ale spokojím se o napsání názoru do diskuze. Kdyby něco tak ::: lucanusxxx@gmail.com Stránky založeny dne 8.4.2007. Díky za návštěvu!?